చిత్రం: పరవశం
గీతం: అక్షరాలు రెండైన
గీత రచయిత: ????
సంగీతం: ఏ ఆర్ రెహమాన్పల్లవి:
||ఆ||
అరే అక్షరాలు రెండైన చెడ్డ మాట శిష్యా
ఏమిటో చెప్పమందువా || 2||

అది నిన్ను నన్ను కాల్చేటి వేడి మాట శిష్యా
ఏమిటో చెప్పమందువా

||అ||
గుండె పిండుతుంది, నన్ను చంపుతుంది
అది ఏమిటో చెప్పవా గురువా

||ఆ||
రోజు నిద్రమాని, ఇంక దీక్ష పూని
అది నేర్చుకుంటే ఇంక చాల సులువే

||అ||
గురుదక్షిణ నీకెంత కావాలి మగువా

చరణం - 1:
||ఆ||
శివుని తపస్సు భంగపరచిన దివ్యమైన మాట
అది పున్నమి చంద్రుని నిప్పని చెప్పే రమ్యమైన మాటా

||అ||
చంద్రుణ్ణే నిప్పుగ పోల్చే అది ఏమి మాటా
అది నువ్వే నాకు చెప్పకపోతే నా బ్రతుకు తంటా

||ఆ||
తలచుకుంటే హృదయాన్నైనా వణికించే మాటా
రేపగలు వ్రతమే ఉంటే ఫలియించు మాట

||అ||
చెప్పండి గురువా, చెప్పండి గురువా
నేనింకా తాళలేకపోతున్నా

||ఆ||
అరే అక్షరాలు రెండైన చెడ్డ మాట శిష్యా
ఏమిటో చెప్పమందువా

||అ||
నీ పేరు చెప్పి కొబ్బరికాయలు కొడతాను గురువా
చెప్పు ఆ చెడ్డ మాటా

||ఆ||
రోజు నిద్రమాని, ఇంక దీక్ష పూని
అది నేర్చుకుంటే ఇంక చాల సులువే ||2||

||అ||
గురుదక్షిణ నీకెంత కావాలి మగువా

చరణం - 2:
||ఆ||
యువతి వెంట యువకులనెపుడూ తిప్పించే మాటా
నవ కవులందరిలో కవితావేశం పొంగించు మాటా

||అ||
అది ఏమి మాయ మంత్రం వేసేటి మాట
నే జగమే మాయని సోలిపోకముందే చెప్పు ఆ మాట

||ఆ||
ఆపిల్ పండారంభించిన విలువైన మాటా
ఆడమ్ ఈవు ముచ్చటించిన అందాల మాట

||అ||
చెప్పండి గురువా

||ఆ||
చెప్తాను శిష్యా, కంగారు పెట్టమాకు

||అ||
నీ పేరు చెప్పి కొబ్బరికాయలు కొడతాను గురువా
చెప్పవా  చెడ్డ మాట

నీ బట్టలను పది నెలలు ఉతుకుతాను గురువా
చెప్పు ఆ మంచి మాట

||ఆ||
నే చెప్పనోయి, అది చెప్పనోయ్
నువ్వు కాకా పట్టినా శిష్యా 

ప్రే తో ఆరంభించి మా తో అంతమవును
ఏమిటది చెప్పుకో శిష్యా

Comments

Popular posts from this blog